2021-05-03

کیت میدلتون زنی که همه چیز دارد، حتی تواضع!

کیت میدلتون از زمان ازدواجش با شاهزاده ویلیام در رویدادهای مختلفی شرکت میکند و دسته گلهای زیادی از طرفداران مشتاق، کودکان یا افراد حاضر در آن رویداد هدیه می گیرد.